Info: 01 425 30 68

Košarica (0)

brezplačna dostava pri nakupu nad 40€

Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre »Leonardo Dekor«

 

1. Splošne določbe                                                  

Organizator nagradne igre »Leonardo Dekor« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Areca d.o.o., Trnovski pristan 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra poteka od 21. 08. do 27. 08. 2018 (v nadaljevanju »čas nagradne igre«).

Nagradna igra poteka na Facebook strani Leonardo Dekor (v nadaljevanju »Facebook stran Leonardo Dekor«).

Med vsemi udeleženci, ki bodo do 27.08. 2018 sodelovali na Facebook strani Leonardo Dekor  v skladu s temi Splošnimi pogoji nagradne igre Leonardo Dekor (v nadaljevanju »Splošni pogoji«) bomo izžrebali nagrajenca, ki si bo prejel izbrano darilo iz podkategorije Darila za otroke iz spletne trgovine Leonardo Dekor v vrednosti do 30 EUR.

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine Leonardo Dekor, izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

 

 2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Navodila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na Facebook strani Leonardo Dekor.

Vsak udeleleženec se poteguje za izdelek v vrednosti do 30 EUR, ki ga izbere sam, iz spletne trgovine Leonardo Dekor v podkategoriji DARILA ZA OTROKE, ter povezavo do izbranega izdelka objavi na Facebook strani Leonardo Dekor.

Izžrebani nagrajenec darilo prevzame v trgovini Leonardo v pasaži Maximarketa (Trg republika 1, Ljubljana).

Vsaka polnoletna oseba, ki se prijavi k nagradni igri v skladu s Splošnimi pogoji je udeleženec v nagradni igri (v nadaljevanju: »udeleženec«).

Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri Leonardo Dekor udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na strani http://www.leonardo-dekor.si/nagradna-igra/ ter so na vpogled na sedežu organizatorja.

Udeleženec s tem, ko sodeluje v nagradni igri izrecno soglaša, da organizator uporablja posredovane osebne podatke v skladu s temi Splošnimi pogoji (poglavje Uporaba in varovanje osebnih podatkov). Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1), Uredbo (EU) 2016/679 (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).

Nagradna igra ni namenjena otrokom pod 18 letom starosti. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so starejše od 18 let in so popolnoma poslovno sposobne. Mladostniki, stari med 15 in 18 let, lahko sodelujejo v nagradni igri le pod pogojem, če eden od staršev ali zakoniti zastopnik poda dovoljenje za udeležbo v nagradni igri ter soglasje za strinjanje s pravili nagradne igre. Organizator predvideva, da so registrirani uporabniki spletnih strani stari 18 let ali več oziroma so pridobili ustrezno soglasje za sodelovanje.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Areca  d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsaka fizična oseba lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih uporabniških profilov, imen, ali e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico izključiti iz nagradne igre.

 

 3. Žrebanje

Žrebanje ni javno in bo izvedeno v prostorih organizatorja nagradne igre. Žrebanje bo potekalo dne 27. 08. 2018.

Organizator si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja,  izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Odločitve organizatorja glede izločitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca.

Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani https://sl-si.facebook.com/LeonardoDekor.

 

4. Nagrade

Organizator bo s pomočjo žrebanja podelil nagrado:

Izdelek iz podkategorije DARILA ZA OTROKE v spletni trgovini Leonardo Dekor v vrednosti do 30 EUR, ki si ga udeleženec izbere sam.

Opozorilo: Izdelek bo podarjen v skladu s trenutnim stanjem zalog organizatorja nagradne igre na dan žrebanja.

V primeru, da zaradi spremembe stanja zalog v času trajanja nagradne igre izbrani izdelek nagrajenca ne bo na voljo, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da nagrajencu ponudi drug izdelek. V kolikor bo to razumno mogoče, bo organizator nagradne igre pri izbiri alternativnega izdelka upošteval želje nagrajenca. V primeru, da nagrajenec zavrne alternativno izbrani izdelek, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, pri čemer je organizator nagradne igre prost vseh obveznosti do nagrajenca.

 

5. Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen na Leonardo Dekor Facebook strani. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, če se nagrajenec ne odzove obvestilu.

Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade na zahtevo predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

Nagrajenec lahko nagrade prevzame v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi v trgovini Leonardo v pasaži Maximarketa (Trg republike 1, Ljubljana). V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca, ali

- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili, ali

- se tudi po obvestilu ne odzove na prevzem nagrade oziroma se ne odzove v roku določenem v tem členu, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

 Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat. Vrednost nagrad ni izplačljiva v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

 

 6. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke udeležencev skrbno varoval skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske Unije. Organizator bo z osebnimi podatki ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1,Uradni list RS št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 (Splošno uredbo o varstvu podatkov).

Organizator kot upravljalec osebnih podatkov podatke, ki jih je pridobil od udeležencev, obdeluje za naslednje namene:

-           izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

-           obveščanje o rezultatu žrebanja;

-           objava nagrajenca na Facebook strani Leonardo Dekor.

 

Organizator udeležbe v nagradni igri ne bo pogojeval z registracijo ali prijavo na e-novice na spletni strani http://www.leonardo-dekor.si/. Organizator udeležence zgolj povabi k registraciji ali prijavi, v kolikor želijo biti udeleženci obveščeni o vseh organizatorjevih nagradnih igrah, storitvah in izdelkih (obstoječih in novih), posebnih ponudbah, promocijah in novostih, ter dnevnih, tedenskih in mesečnih akcijah. Organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo uporabil za namene neposrednega trženja brez izrecnega soglasja udeleženca.

 

Organizator sprejme ustrezne ukrepe, da bi osebni podatki udeležencev ostali varni in zaščiteni pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem in nenamerno izgubo, nezakonitim ravnanjem, nedovoljenim razkritjem ali dostopom ter pred nezakonitimi oblikami njihove obdelave.

Udeleženec za sodelovanje v nagradni igre uporablja storitev Facebook, ki je v vlogi upravljavca v razmerju do osebnih podatkov udeleženca. Organizator spodbuja udeležence, da se seznanijo s pravilnikom o podatkih Facebook na https://www.facebook.com/policy.php pred začetkom sodelovanja v nagradni igri.

Za izvedbo določenih funkcij nagradne igre lahko organizator uporabi tudi storitve svojih podizvajalcev in le-tem posreduje osebne podatke udeležencev. V slednjem primeru organizator sprejme ustrezne ukrepe, da bodo osebni podatki udeležencev varni in zaščiteni.

Organizator lahko razkrije osebne podatke udeležencev tretjim osebam tudi v primerih, v katerih organizator upravičeno meni, da je to nujno za preprečevanje goljufij, ravnanje v skladu z zakonskimi obveznostmi, za uveljavljanje zakonitih interesov organizatorja ali v povezavi s poslovnimi dejavnostmi, kot je na primer združitev, pridobitev, prodaja ali nakup poslovnih sredstev in drugo.

Organizator hrani osebne podatke udeležence v času trajanja ter največ 3 mesece po koncu nagradne igre. V kolikor kateri od udeležencev v času trajanja nagradne igre uveljavlja svojo pravico do izbrisa osebnih podatkov, se šteje, da ne želi več sodelovati v nagradni igri.

S pisno zahtevo, poslano na naslov areca@leonardo-dekor.si, s pripisom »Varstvo zasebnosti«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno, prekliče s pisno zahtevo poslano na naslov areca@leonardo-dekor.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Organizator upravičeno domneva, da je osebne podatke razkril udeleženec, na katerega se podatki nanašajo, ali druga pooblaščena oseba. Če udeleženec sumi, da osebne podatke uporabljajo tretje nepooblaščene osebe ali da so bili podatki razkriti brez dovoljenja, mora o tem nemudoma obvestiti organizatorja. Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi nedovoljenega razkritja osebnih podatkov njemu samemu.

 

7. Končne določbe

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro odpove. V kolikor je to razumno mogoče, mora organizator preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse udeležence. V slednjem primeru, tako kot tudi v primeru, da obvestilo ni razumno mogoče, organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Prav tako lahko organizator spremeni pravila v primeru sprememb predpisov, njihovega tolmačenja ali iz drugih utemeljenih razlogov. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na Facebook strani https://www.facebook.com/LeonardoDekor ter spletni strani www.leonardo-dekor.si/nagradna-igra/. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na areca@leonardo-dekor.si.

 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.